Είπαν για εμάς

ΣκοπÏŒς μας σαν διδάσκοντες είναι να μεταδίδονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές με απλÏŒτητα, αμεσÏŒτητα και πληρÏŒτητα τÏŒσο σε θεωρητικÏŒ ÏŒσο και σε πρακτικÏŒ επίπεδο, ÏŽστε να έχουν ÏŒλοι τη δυνατÏŒτητα να τα εφαρμÏŒζουν απÏŒ την πρÏŽτη κιÏŒλα ημέρα. Τα εξαιρετικά σχÏŒλια, των εκπαιδευÏŒμενων μας, που “Είπαν για Εμάς”, δείχνουν ÏŒτι είμαστε στο σωστÏŒ δρÏŒμο!…

Read More