Η μέθοδος της Θεραπευτικής Μεσοθεραπείας στην Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Εισαγωγή – Ορισμοί:  Η Θεραπευτική μεσοθεραπεία ορίζεται ως μέθοδος χορήγησης κατάλληλων σκευασμάτων και ουσιÏŽν στο επιφανειακÏŒ στρÏŽμα του δέρματος, ÏŽστε να δρουν τοπικά χωρίς να διαχέονται στον υπÏŒλοιπο οργανισμÏŒ. Η μέθοδος της θεραπευτικής Μεσοθεραπείας χρησιμοποιείται στην Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση καθÏŽς συμβάλει στην αντιμετÏŽπιση πολλÏŽν μυοσκελετικÏŽν παθήσεων. Η Î­νεση τους στο δέρμα συμβάλει στο να…

Read More

Acupressure

ACUPRESSURE – «ΒελονισμÏŒς χωρίς βελÏŒνες» Το Acupressure είναι μια μέθοδος θεραπείας, που έχει τις ρίζες της στην αρχαιÏŒτητα και χρησιμοποιεί την σταδιακή πίεση με τα δάχτυλα σε ειδικά σημεία του σÏŽματος για να διεγείρει τις φυσικές αυτοθεραπευτικές ικανÏŒτητες του οργανισμού.

Read More

Θεραπείες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Θεραπείες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης: Λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, φυσιατρική αξιολÏŒγηση, Η εξέταση στις θεραπείες φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης γίνεται με τη λήψη ιατρικού ιστορικού του ασθενούς, με την εκτίμηση των εργαστηριακÏŽν του εξετάσεων και με την κλινική ιατρική εξέταση.  Εξατομικευμένα λαμβάνονται επίσης δεδομένα με βάση τον ΙατρικÏŒ βελονισμÏŒ – ωτοβελονισμÏŒ. ΑυτÏŒ γίνεται με…

Read More