Μέτρα Προστασίας της υγείας από τις Δασικές Πυρκαγιές.

Οι Δασικές πυρκαγιές, εκτÏŒς απÏŒ τις τεράστιες καταστροφές που προκαλούν στο περιβάλλον, στη χλωρίδα και την πανίδα, προκαλούν επιπρÏŒσθετους κινδύνους για την ανθρÏŽπινη υγεία, ακÏŒμα και αν απέχουν χιλιÏŒμετρα μακριά απÏŒ μια κατοικημένη περιοχή και απαιτούνται να ληφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία μας. Η πρÏŽτη φορά που θυμάμαι να έχω νιÏŽσει τον καπνÏŒ και…

Read More