Αυχενικό Σύνδρομο

Τι είναι το αυχενικÏŒ σύνδρομο; Το αυχενικÏŒ σύνδρομο αποτελεί έναν περιγραφικÏŒ ÏŒρο για μια σειρά απÏŒ συμπτÏŽματα (πÏŒνος, δυσκαμψία, μουδιάσματα), στον αυχένα και την γύρω περιοχή.

Read More