Σκοπός Ενημερωτικών Άρθρων

ΣκοπÏŒς ΕνημερωτικÏŽν Άρθρων Τα άρθρα της ιστοσελίδας έχουν γραφεί με σκοπÏŒ την πληροφÏŒρηση, και την ενημέρωση για διάφορες συχνές παθήσεις – καταστάσεις και τους τρÏŒπους – μεθÏŒδους αντιμετÏŽπισής τους. ΕπιδιÏŽκεται τα άρθρα που αναρτÏŽνται βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες και εργασίες, να αναφέρονται με απλÏŒτητα, σαφήνεια και εγκυρÏŒτητα, στο εκάστοτε ζήτημα. Χρειάζεται να τονιστεί ÏŒτι η…

Read More