Όροι Χρήσης Εγγραφής

Νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Όταν συμπληρώνεται μια φόρμα ενδιαφέροντος, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση σας, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) κ.λπ.

Χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών

Το Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη  παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες.

Οποιαδήποτε παροχή και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αυτών από τον επισκέπτη/χρήστη υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη ακολουθεί ειδικές διαδικασίες προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ο χρήστης εν γνώσει του και ιδία βούληση καταχωρεί μέσω της Ιστοσελίδας και εν γνώσει του και ιδία βούληση γνωστοποιεί στο Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη και θέτει τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι διατηρεί στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα.

Επεξεργασία και Νομοθετικό Πλαίσιο

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη που καταχωρούνται μέσω της ιστοσελίδας και γνωστοποιούνται στο Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και ότι έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όλοι οι Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκατάθεση Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πριν από την επίσκεψη της ιστοσελίδας ή τη χρήση των υπηρεσιών, και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση τους.

Από την οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών από τον χρήστη τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και η παραχώρηση της συγκατάθεσής του όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του.

Δια της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες επεξεργασίας στις οποίες θα προβεί το Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του προς το χρήστη, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια επεξεργασίας στην οποία θα προβεί το Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών  προς τον χρήστη (π.χ. να επικοινωνεί στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικών επικοινωνιών)

Σκοπός Επεξεργασίας

Η όποια επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα για θεμιτούς και νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο χρήστης, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα.

Ο χρήστης δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρεί και γνωστοποιεί στο Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη και τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από αυτήν, είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας.

Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και προβολής αντιρρήσεων

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11,12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία, να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11,12 και 13 του ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αναφορικά με τις αντιρρήσεις, δύναται ειδικότερα να αιτηθεί τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον χρήστη, δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με το Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη κατά τα οριζόμενα στον όρο 8 της παρούσας σύμβασης καθώς και η έγγραφη ενημέρωση στο Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη περί των αξιώσεων του χρήστη.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο δε χρήστης οφείλει να ελέγχει τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο.

Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Ορους και Προϋποθέσεις ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο Ιατρείο του Θεόδωρου Γκατζούνη, τηλεφωνικώς στο 211-1832-736 ή μέσω email στο tgatzounis@windowslive.com