Βιβλιογραφία Άρθρου: «Βελονισμός και Ωτοβελονισμός στην αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας»

  1. Yeh ML, Chu NF, Hsu MY, Hsu CC, Chung YC. West J Nurs Res.Acupoint Stimulation on Weight Reduction for Obesity: A Randomized Sham-Controlled Study. 2015 Dec;37(12):1517-30. doi: 10.1177/0193945914548707. Epub 2014 Sep 1.
  2. Cho SH1, Lee JS, Thabane L, Lee J. Int J Obes (Lond). Acupuncture for obesity a systematic review and meta-analysis. 2009 Feb;33(2):183-96. doi: 10.1038/ijo.2008.269. Epub 2009 Jan 13.
  3. Laila Ahmed Abou Ismail, Alshaymaa Ahmed Ibrahim, Ghada A. Abdel-Latif, Dalia Adel Abd El-Haleem, Ghada Helmy, Lylah M. Labib, and M. Kadry El-Masry1Open Access Maced J Med Sci. Effect of Acupuncture on Body Weight Reduction and Inflammatory Mediators in Egyptian Obese Patients. 2015 Mar 15; 3(1): 85–90. Published online 2015 Jan 14. doi: 10.3889/oamjms.2015.010. PMCID: PMC4877795. PMID: 27275202
  4. Lee MS, Hwan Kim J, Lim HJ, Shin BC. Effects of abdominal electroacupuncture on parameters related to obesity in obese women: a pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2006;12:97–100. [PubMed]
  5. Hong S. Relation between treatment course and theraputic effects of acupncture for female obesity of different types. Journal of Traditional Chinese Medicine. 2008;28940:258–261. [PubMed]
  6. Rodríguez-Hernández H, Simental-Mendía LE, Rodríguez-Ramírez G, Reyes-Romero MA. Obesity and inflammation: epidemiology, risk factors, and markers of inflammation. International Journal of Endocrinology. 2013:11. Article ID 678159. [PMC free article] [PubMed]
  7. Abdi H, Abbasi-Parizad P, Zhao B, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Rahsepar AA, Parizadeh SM, Safariyan M, Nemati M, Mohammadi M, Darbandi M, Darbandi S, Ferns GA. Effects of auricular acupuncture on anthropometric, lipid profile, inflammatory, and immunologic markers: a randomized controlled trial study.J Altern Complement Med. 2012 Jul;18(7):668-77. doi: 10.1089/acm.2011.0244. Epub 2012 Jul 12.